Sie kommen gerade von:

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens


GEGEVENSBESCHERMING IN EEN OOGOPSLAG

Algemene opmerkingen

In de volgende informatie geven wij u een eenvoudig overzicht van hetgeen met uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt wanneer u deze internetpagina bezoekt. Persoonsgerelateerde gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor uitvoerige informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar onze privacyverklaring onder deze tekst.

HOSTING EN CONTENT DELIVERY NETWORKS (CDN)

Externe hosting

Deze internetpagina wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgerelateerde gegevens die op deze internetpagina worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Hierbij betreft het met name IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, oproepen van de internetpagina en andere gegevens die via een internetpagina worden gegenereerd.
Het gebruik van de hoster geschiedt ten behoeve van de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6, lid 1 b) AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online-aanbod door een professionele aanbieder (art. 6, lid 1 f) AVG).
Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en hij zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.
Sluiting van een contract over de orderverwerking
Wij hebben met onze hoster een contract voor de orderverwerking afgesloten om de verwerking van de gegevens volgens de voorschriften van de gegevensbescherming te waarborgen.

ALGEMENE OPMERKINGEN EN VERPLICHTE INFORMATIE

Gegevensbescherming

De provider van deze pagina's neemt de bescherming van uw persoonsgerelateerde gegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonsgerelateerde gegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften voor de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens en van deze privacyverklaring.
Wanneer u deze internetpagina gebruikt, worden bepaalde persoonsgerelateerde gegevens verzameld. Persoonsgerelateerde gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In de onderhavige privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Tevens leggen wij uit hoe en voor welk doel dat gebeurt.
Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze internetpagina is:

LEINER GmbH
Augsburger Straße 5
D-86497 Horgau
Vertegenwoordigd door: Directeur drs. hw. Jürgen Schulz

Telefoon: +49 (0) 82 94 2 92-0
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.


Met 'verantwoordelijke instantie' wordt de natuurlijke of juridische persoon bedoeld die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens (bijv. naam, e-mailadres e.d.).

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
Jürgen Mollenkopf
mybe GmbH
Karl-Benz-Straße 6
D-73312 Geislingen


Telefoon: +49 (0) 7331 307090
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.


SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de transfer van vertrouwelijke gegevens, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als pagina-provider zendt, maakt deze pagina gebruik van een SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van 'http://' naar 'https://' en aan het hangslot-symbool in uw browserregel.
Wanneer de SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt, niet door derden gelezen worden.

GEGEVENSVERZAMELING OP DEZE INTERNETPAGINA

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessie-cookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessie-cookies worden na het einde van uw bezoek aan onze internetpagina automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.
In sommige gevallen kunnen ook cookies van derde ondernemingen op uw eindapparaat worden opgeslagen, wanneer u onze internetpagina oproept (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten van de derde onderneming (bijv. cookies voor de afhandeling van betalingsdiensten).
Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch gezien noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te analyseren of om advertenties weer te geven.
Cookies die vereist zijn voor de elektronische communicatie (vereiste cookies) of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gewenste functies (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of voor de optimalisering van de internetpagina (bijv. cookies voor de telling van het aantal pagina-oproepen), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1 f) AVG, tenzij een andere wettelijke basis wordt aangegeven. De provider van deze internetpagina heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Indien toestemming werd gevraagd voor het opslaan van cookies, is het opslaan van de betreffende cookies uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6, lid 1 a) AVG); deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.
U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en deze cookies alleen in individuele gevallen toestaan, cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan het gebruik van deze internetpagina's beperkt zijn.
Voor zover cookies van derde ondernemingen of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Hierbij betreft het:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de oproepende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.
De verzameling van deze gegevens geschiedt op basis van art. 6 lid 1 f) AVG. De beheerder van de internetpagina heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn internetpagina – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Wanneer u ons per contactformulier aanvragen toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daarop vermelde contactgegevens bij ons opgeslagen voor bewerking van de aanvraag en voor eventuele vragen dienaangaande. Deze gegevens worden door ons niet zonder uw toestemming doorgegeven.
De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van art. 6 lid 1 b) AVG indien uw verzoek betrekking heeft op de vervulling van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve afhandeling van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 f) AVG).
De door u op een contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons gearchiveerd totdat u ons opdracht geeft, deze te verwijderen, uw toestemming tot de archivering herroept of het doel voor de gegevensopslag komt te vervallen (bijv. na afgesloten bewerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name archiveringstermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeven van de behandeling van uw aanvraag. Deze gegevens worden door ons niet zonder uw toestemming doorgegeven.
De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van art. 6 lid 1 b) AVG indien uw verzoek betrekking heeft op de vervulling van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve afhandeling van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 f) AVG).
De door u aan ons per contactaanvraag toegestuurde gegevens blijven bij ons gearchiveerd totdat u ons opdracht geeft, deze te verwijderen, uw toestemming tot archiveren herroept of het doel voor de gegevensopslag komt te vervallen (bijv. na afgesloten bewerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke archiveringstermijnen – blijven onverlet.

Registratie op deze internetpagina

U kunt zich op deze internetpagina registreren om gebruik te kunnen maken van extra functies op de site. Wij gebruiken de hiervoor ingevoerde gegevens alleen voor het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De gegevens die tijdens de registratie worden gevraagd, moeten volledig worden verstrekt. In het andere geval zal uw registratie worden geweigerd.
Voor belangrijke wijzigingen, bijv. bij de omvang van de aanbieding of bij technisch vereiste wijzigingen, sturen wij u een e-mail naar het bij de registratie vermelde e-mailadres om u te informeren.
De tijdens de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de gebruiksrelatie die gebaseerd is op de registratie en eventueel voor het initiëren van verdere contracten (artikel 6, lid 1 b) AVG).
De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op deze internetpagina bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. De wettelijke archiveringstermijnen blijven onaangetast.

5. ANALYSETOOLS EN RECLAME

Google Analytics

Deze internetpagina maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies'. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en zo een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen.
De opslag van Google-Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetools geschieden op basis van art. 6, lid 1 a) AVG. De aanbieder van de internetpagina heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn internetpresentatie als zijn reclame te kunnen optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1 a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP anonimisering
Op deze internetpagina hebben wij de functie 'IP-anonimisering' geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere contractstaten buiten de Europese Economische Ruimte afgekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de beheerder van deze internetpagina om uw gebruik van de internetpagina te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de internetpagina samen te stellen en om de beheerder van de internetpagina andere diensten in verband met het internetgebruik te verlenen. Het binnen het kader van Google Analytics door de browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plug-in
U kunt de plaatsing van de cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling in uw browser, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze internetpagina in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de verzameling van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de internetpagina refererende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de onderstaande link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling
U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de onderstaande link te klikken. Daardoor wordt een 'opt-out-cookie' geïnstalleerd, zodat daarna bij uw bezoek aan deze internetpagina geen registratie van uw gegevens plaatsvindt: Google Analytics deactiveren.
Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics verwijzen wij naar de privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Orderverwerking
Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten over de verwerking van ordergegevens en zetten daarbij de strenge voorschriften van de Duitse instanties voor gegevensbescherming in volle omvang om bij het gebruik van Google Analytics.

Opslagduur
Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's en advertentie-ID's (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Advertising-ID van Android) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Klik op de volgende link voor meer informatie: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl


Google Analytics Remarketing

Deze internetpagina maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google Ads en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Met deze functie kunnen de met Google Analytics Remarketing aangelegde advertentiedoelgroepen worden gekoppeld aan de cross-device functies van Google Ads en Google DoubleClick. Op deze wijze kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op basis van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.
Als u een betreffende toestemming hebt gegeven, zal Google voor dit doel uw web- en app-browsergeschiedenis koppelen aan uw Google-account. Daardoor kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameberichten op elk apparaat worden weergegeven waarop u zich met uw Google-account aanmeldt.
Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics Google-geauthenticeerde gebruikers-ID's die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen voor cross-device advertising te definiëren en te creëren.
U kunt cross-device remarketing/targeting voor de toekomst verhinderen door gepersonaliseerde reclame te deactiveren; volg hiervoor deze link https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
De samenvatting van de in uw Google-account verzamelde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u bij Google kunt geven of intrekken (art. 6 lid 1 a) AVG). In het geval van gegevensverzamelingen die niet worden samengevoegd in uw Google-account (bijv. omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is de gegevensverzameling gebaseerd op artikel 6, lid 1 f) AVG. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het feit dat de beheerder van de internetpagina voor reclamedoeleinden belang heeft bij een geanonimiseerde analyse van de bezoekers van de internetpagina.
Meer informatie en de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens vindt u in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

GOOGLE ADS EN GOOGLE CONVERSIETRACKING

Deze internetpagina maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online-reclameprogramma van Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
In het kader van Google Ads maken wij gebruik van het zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het conversietracking opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze internetpagina oproept en het cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.
Elke Google Ads-klant krijgt een ander cookie. De cookies kunnen niet via de internetpagina's van Google Ads-klanten getraceerd worden. De met behulp van het conversiecookie verzamelde informatie is bedoeld om conversiestatistieken op te maken voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor het gebruik van conversietracking. De klanten krijgen het totaal aantal gebruikers meegedeeld dat hun advertentie heeft aangeklikt en dat werd doorgeschakeld naar een internetpagina met een conversietag. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee zij gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u dit gebruik herroepen door het cookie van de Google conversietracking onder de gebruikersvoorkeuren in uw browser gewoon te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor de conversietracking.
De opslag van 'conversiecookies' en het gebruik van deze tracking-tools geschieden op basis van art. 6, lid 1 f) AVG. De aanbieder van de internetpagina heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn internetpresentatie als zijn reclame te kunnen optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1 a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Voor meer informatie over Google Ads en Google conversietracking verwijzen wij naar het privacybeleid van Google https://policies.google.com/privacy?hl=nl.
U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en deze cookies alleen in individuele gevallen toestaan, cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan het gebruik van deze internetpagina's beperkt zijn.

PLUGINS EN TOOLS

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Op deze internetpagina worden video's van YouTube geïntegreerd. De aanbieder van de pagina is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
We gebruiken YouTube in de modus met uitgebreide gegevensbescherming. Volgens YouTube heeft deze modus het effect dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze internetpagina opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt door de modus met uitgebreide gegevensbescherming echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten. YouTube maakt – onafhankelijk daarvan of u een video bekijkt – verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.
Zodra u een YouTube-video op deze internetpagina start, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt de Youtube-server meegedeeld, welke van onze pagina's u hebt bezocht. Wanneer u bij uw YouTube-account bent aangemeld, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit verhinderen door u bij uw YouTube-account af te melden.
Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze internetpagina. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw computer opgeslagen, totdat u ze wist.
Het is mogelijk dat na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.
Wij gebruiken YouTube om een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod te waarborgen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1 f) AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1 a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.
Voor meer informatie over het privacybeleid van YouTube verwijzen wij naar hun privacybeleid op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Via een API maakt deze pagina gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Voor het gebruik van de functies van Google Maps moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie naar een Google-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevenstransfer.
Wij gebruiken Google Maps om een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod en een betere oriëntatie te waarborgen voor de locaties die wij op onze internetpagina aangeven. De verwerking geschiedt op basis van artikel 6, lid 1 a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.
Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens verwijzen wij naar het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Herroeping van uw toestemming tot gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming op elk tijdstip herroepen. U kunt volstaan met een vormloos bericht per e-mail. De rechtmatigheid van de tot de herroeping plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door de herroeping onverlet.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING GESCHIEDT OP BASIS VAN ART. 6, LID 1 E) OF F) AVG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGERELATEERDE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. VOOR DE BETREFFENDE WETTELIJEK BASIS WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, VERWIJZEN WIJ NAAR DEZE VERKLARING INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGERALTEERDE GEGEVENS. ALS U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGERELATEERDE GEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGEND BESCHERMENSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING IS BEDOELD VOOR DE VALIDERING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN WETTELIJKE AANSPRAKEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21, LID 1 AVG).
ALS UW PERSOONSGERELATEERDE GEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGERELATEERDE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING, INDIEN DIT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING IN VERBINDING STAAT. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGERELATEERDE GEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21, LID 2 AVG).

Recht op bezwaar bij de verantwoordelijke inspectiedienst

In het geval van overtredingen van de AVG hebben de betrokken personen het recht op bezwaar bij een inspectiedienst, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw arbeidsplaats of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgehad. Het recht op bezwaar blijft van kracht, onverlet een anderszins administratiefrechtelijk of juridisch rechtsmiddel.

Recht op portabiliteit van de gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of in vervulling van een contract geautomatiseerd verwerken, aan u zelf of aan een derde te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Indien u een directe overdracht van de gegevens naar een andere verantwoordelijke verlangt, geschiedt dit uitsluitend binnen de technisch haalbare grenzen.

Informatie, verwijdering en correctie

Binnen het kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op kosteloze informatie inzake de over u opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens, de herkomst en de ontvanger daarvan en het doel van de gegevensverwerking. Tevens hebt u recht op correctie en verwijdering van deze gegevens. Hierover en over andere vragen met betrekking tot persoonsgerelateerde gegevens kunt u ons te allen tijde contacteren via het in het impressum / colofon vermelde adres.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U hebt te allen tijde het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te verlangen. Hierover kunt u ons te allen tijde contacteren via het in het impressum / colofon vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te verlangen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens onrechtmatig was/is, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te verwijderen.
  • Als wij uw persoonsgerelateerde gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor het uitoefenen, verdedigen of valideren van wettelijke aanspraken, hebt u het recht om in plaats van de verwijdering te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens beperken.
  • Indien u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21, lid 1 AVG, moet worden afgewogen tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet is vastgesteld welke belangen zwaarder wegen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te verlangen.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag daarvan – alleen met uw toestemming worden verwerkt voor de validatie, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of vanwege een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat.